Hållbarhetsrapport Motor AB Halland 2023

Motor AB Halland är återförsäljare av Scania lastbilar, Volkswagen personbilar, Volkswagen Transportbilar, Skoda, SEAT och CUPRA samt är auktoriserad servicepartner för Audi inom Halmstads och Laholms marknadsområden.

Motor AB Halland har 123 anställda och omsatte 2023 ca 723 miljoner kronor vilket gör oss till ett av de större företagen i Halland.ALLT BÖRJADE MED EN POJKDRÖM

MotorHallands historia börjar redan år 1912 när en då åtta år gammal pojke vid namn Torsten Brolén får åka automobil för första gången. Han besökte under sommarlovet farmor och farfars bondgård i Lundsjön, en liten by utanför Östersund. En av de ytterst få automobiler som fanns i Jämtland vid den tiden, rullade den dagen in på gården och kan ni tänka er att Torsten fick följa med på en åktur? Fascinationen för automobiler befästes vid denna korta åktur och kom att vara livet ut.

Ända sedan 1952, då bolaget registrerades, har vi på MotorHalland sålt nya och begagnade bilar, utfört service och levererat tillbehör och reservdelar. Vi har hela tiden utvecklat verksamheten för att ge våra kunder möjlighet till ett enkelt, personligt och ekonomiskt hållbart bilägande. Vi gör allt för att tillgodose våra kunders önskemål, så att de ska blir nöjda och känna sig väl omhändertagna

”På MotorHalland möts alla, gamla som unga, yrkesförare som kör hela tiden eller privatpersoner som bara kör ibland. Alla som är intresserade av att byta, köpa, leasa eller prata fordon är välkomna till MotorHalland. Det är för dessa vi finns till.”


PERSONAL

Vi utvecklar ständigt vår personal och jobbar kontinuerligt med att skapa en trygg, trivsam och öppen arbetsplats. Vår personal är vår viktigaste tillgång. För att uppnå vårt syfte är det är det nödvändigt att vi delar samma värderingar och står på samma värdegrund. Vi ska också vara eniga om vilka mål vi strävar mot. Till detta behöver vi en tydlig målbild för vårt varumärkesarbete – en varumärkesplattform. Den ska fungera som en ledstjärna och ett strategiskt styrdokument för alla som arbetar med vårt varumärke. På så vis ger vi våra medarbetare de värden som vi vill att våra kunder ska förknippa med vårt varumärke.

Varumärkesplattformen ska utgöra en grund för all kommunikation, såväl internt som externt, så att vi säkerställer en företagskultur med rätt värderingar och rätt budskap. Varumärket MotorHalland ska kunna omfatta olika verksamheter, målgrupper och erbjudanden. Därför har vi byggt en tydlig och inspirerande plattform som vi vill att vår personal ska känna dig delaktig i.

Vi vill tillsammans med vår personal bli den starkast lysande stjärnan på himlen. Motorhalland har samarbete med Teamhälsan där man regelbundet genomför hälsokontroller och där vi även kan få hjälp med arbetsrelaterade frågor kring fysisk och psykisk hälsa. Som en ytterligare del i vårt arbete kring personalhälsa har vi friskvårdsbidrag på 2500 kr per anställd och år.


Verkstadstimmar 2023MOTORHALLANDS KÄRNVÄRDEN

Professionella

Med stor kompetens och framåtanda tar vi ansvar för de individuella lösningar som vi skapar åt varje kund. Varje kund är unik - Så är också våra lösningar.

Engagerade

Med stor lyhördhet och delaktighet ska vi betjäna våra kunder på ett ödmjukt sätt, så att deras besök blir en alltigenom positiv upplevelse.

Personliga

Vi ska möta alla, oavsett ärende, ålder, nationalitet etc med ett leende och en vilja att hjälpa till på bästa sätt. Vår ambition är att göra alla våra kunder till ambassadörer för vårt varumärke. Våra kunder är våra viktigaste reklambärare. På arbetsplatsen tar vi hand om och och respekterar varandra oavsett om vi arbetar i verkstaden, i bilhallen eller på kontoret. Vi är ett enat team där det är våra olikheter som gör oss unika tillsammans. Vi är varandras arbetsmiljö, varje dag, år efter år. Det är därför vi kallar oss Team MotorHalland.

Ärliga

Genom vårt moderna arbetssätt utmanar vi gamla vanor och fördomar med ett öppet och transparant tillvägagångssätt genom hela processen. Våra kunder skall känna vår ärliga avsikt och vår önskan att bygga långsiktiga relationer.


ETISKA REGLER – UPPFÖRANDEKOD

Vårt företags framgång är på lång sikt baserad på att vi uppnår tillit och förtroende hos våra kunder och övriga samarbetspartners. För att få behålla tilliten och förtroendet måste vi se till att vårt beteende är konsekvent med de värden vi står för. Våra etiska riktlinjer beskriver:

· De etiska principerna som styr vårt företag
· Det beteende vi förväntar av våra anställda på alla nivåer

Riktlinjerna ska ge stöd vid utförande av uppgifter och i förhållanden till beslut som skall tas och behandlar ämnen som mänskliga rättigheter, antikorruption, jämställdhet och likabehandling, avtal och affärsetik och vikten av att främja ärlighet, integritet och lojalitet i alla förhållanden. Som ett steg för att motverka korruption har vi valt att endast samarbeta med länder inom EU.

De etiska reglerna finns i MotorHallands Medarbetarguide som behandlar frågor kring bl.a. anställning, arbetsmiljö, policys, förmåner, ledighet, utbildning och kompetensutveckling.

Fr.o.m. år 2023 finns vår uppförandekod med som bilaga till vår leverantörsenkät. Våra leverantörer får på detta sätt bekräfta att de läst våra etiska regler och förbinder sig att arbeta enligt dem.


MILJÖMÅL, NYCKELTAL FÖR MOTORHALLAND 2022

Under året har vi följt nyckeltalen för miljö nedan.

· Vi har använt färre antal kemikalieprodukter. I slutet av året var vi nere på 529 st unika produkter på våra tre driftställen.

· För sålda miljöbilar var vårt mål 50% och vi nådde ett snitt på 51% över hela året.

· Vattenåtgång per tvättad bil på rekavdelningen på Flygstaden var i snitt 58 liter, uppmätt över hela året. Mätningar görs en gång per månad.

· På Scania har man som mål att minska användandet av förbrukningsmaterial, t.ex. engångshandskar. Värdet för 2023 var lägre än 2022 med ett snitt på ca 48000 kr/månad.HÅLLBARHETSGRUPPEN

Hållbarhetsgruppen bestående av representanter från samtliga driftställen har regelbundna möten/träffar 4 gånger per år. Vid minst ett av dessa möten medverkar även VD.

Syftet är att arbeta med frågor som underlättar för - och ser till att - MotorHalland inte förbrukar mer resurser än nödvändigt.

· Vi ska förebygga negativa miljöeffekter av vår verksamhet och öka miljöhänsynen.
· Vi ska ha kunskap om vår verksamhet och vilken påverkan den medför på människa och miljö.
· Om vi riskerar negativ miljöpåverkan innebär det en skyldighet att vidta skyddsåtgärder.
· Mindre miljöskadliga kemikalier ska användas om det går att välja sådana.
· Bästa möjliga teknik ska användas.
· Vi ska hushålla med råvaror och energi.
· Vi ska välja den plats för vår verksamhet som är lämpligast ur miljösynpunkt.
· Vid ev. orsakande av miljöskada är vi ansvariga för att skadan åtgärdas.
· Dessa punkter ska efterlevas till en nivå som är ekonomiskt rimlig.

Hållbarhetsgruppen genomför även internrevisioner två gånger per år. Då besöks alla tre driftställen och man tittar på bl.a. kemikaliehantering, avfallshantering samt brand- och nödlägesrutiner enligt ett fastslaget protokoll. 

UPPVÄRMNING

Vår fastighet i Flygstaden värms upp med bergvärme, på Scania används fjärrvärme och i Laholm användes endast gas fram till sommaren 2023 då man även installerade värmepump.

Vi strävar efter att utnyttjar de lokala förutsättningarna på bästa sätt och använder 100% förnybar el.SOLCELLER

Den 22 maj 2023 började vi producera el med våra nya solceller i Flygstaden. Vi har installerat 868 paneler på en yta av 2500 m2 och ser fram emot att denna hållbara investering kommer att ge oss möjlighet att sänka kostnaden för vår elförbrukning.

Under året producerades 289 835 kWh varav vi kunde sälja 69 734 kWh.


ELBILSLADDNING

MotorHalland har 20 st publika elbilsladdare. I Flygstaden i Halmstad finns 18 st laddare, 13 st 22 kW, 1 st 50 kW och 4 st 300 kW och i Laholm finns 1 st 11 kW och 1 st 20 kW.


Superladdare 300 Kw

Virta Ultra Fast C-Series 2 st Kempower effektskåp 300 Kw Satellite unit. Virta Ultra Fast C-Series är en laddningslösning från Kempower som erbjuder snabb och effektiv laddning för elbilar och lastbilar.

Kempower Power Unit C500

• Detta är en flexibel, modulär och skalbar laddningsenhet som distribuerar laddningskraften till upp till 8 Kempower Satellites eller Pantographs samtidigt.

• Den unika dynamiska krafthanteringen gör det möjligt att utnyttja den fulla potentialen av den efterfrågestyrda kraftfördelningen, vilket leder till energi- och kostnadsbesparingar.

• Power Unit använder 50 kW kraftmoduler och kan monteras i enkel-, dubbel- eller trippelkabinettversion.

• Med dynamisk kraftfördelning fördelas den tillgängliga laddningskraften automatiskt till alla anslutna laddningsuttag beroende på kabelstorlek och fordonets krav.

• Med statisk kraftfördelning ger varje kraftmodul förinställd laddningskraft till ett specifikt laddningsuttag.


Varje Station Charger har en dynamisk strömfördelningsmodul som kan leda om strömmodulkanalerna under laddning. Denna flexibilitet gör det möjligt att tilldela ström till en av de 1–4 laddningspunkterna.

SPONSRING

MotorHalland sponsrar eller har samarbetet med föreningar och personer inom ungdoms-, dam- och herridrott där vi ser en affärsmöjlighet och där våra produkter kan synliggöras på ett bra sätt. En tydlig policy för att främja transparent sponsring finns i Medarbetarguiden.

Vi förutsätter att de vi sponsrar agerar på ett korrekt och lagenligt sätt samt är insatta i och har accepterat Motorhallands värdegrund dvs att främja ärlighet, integritet och lojalitet samt att arbeta för allas lika värde.

Under 2023 har vi bl.a. sponsrat Halmstads BK (fotboll), HK Drott (handboll), Nellie Larsson (cykling) och Felicia Loo (motocross).


RISKBEDÖMNING FÖR MILJÖ

Vi har genomfört riskbedömning för miljö på våra tre driftställen. De största riskerna för oss finns i avfallshanteringen med risk för läckage av farligt avfall och förorening till mark och dagvatten samt vår kemikalieförbrukning. För att minska dessa risker har vi försäkrat oss om att hanteringen utomhus är säker, att t.ex. fat med farligt avfall förvaras på ett sätt att spill och läckage förhindras.

Vi använder kemikalier i vårt arbete, både i verkstad, skadeverkstad och på rekondavdelningen. Vi använder t.ex. oljor, smörjmedel, sprayer och lim i verkstäderna och olika rengöringsmedel och vax på rekondavdelningen. Det är viktigt att all personal har tillgång till kemikalielistan som finns i Eco Online för att man lätt ska kunna ta del av bl.a. aktuella säkerhetsdatablad och faropiktogram.

Brandfarliga ämnen som spolarvätska förvaras i avsedda utrymmen och i lokaler med golvbrunn använder vi invallning till produkterna.

Vi har oljeavskiljare på samtliga tre driftställen och på Flygstaden har vi även en tungmetallavskiljare för att säkerställa att så rent vatten som möjligt når avloppsnätet.  

Denna hållbarhetsrapport avser räkenskapsåret 2023.01.01 - 2023.12.31