18 augusti, 2023

Kvalitets och miljöpolicy

 

Kvalitetspolicy

Vårt företag skall verka för att uppfylla våra kunders, anställdas och myndigheters krav och förväntningar.

Detta skall ske genom att vara ett fullserviceföretag som tillhandahåller alla tjänster kring bilen till rätt kvalitet och rätt pris.

Tillse att alla medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för arbetet.

Ständigt förbättra verksamheten genom alla medarbetares engagemang och medvetenhet om egen betydelse för att uppfylla kundkraven.


 Miljöpolicy

Vårt företag skall tillse att gällande lagar, bestämmelser och övriga krav alltid följs.

Vi skall vidta åtgärder för ständig förbättring för att minska miljöbelastning och förebygga föroreningar.

Det är viktigt att uppmuntra alla medarbetare att aktivt delta i företagets miljöarbete.

Miljöfarliga ämnen omhändertas och återvinns eller bearbetas på ett långsiktigt miljömässigt korrekt sätt.

I första hand välja leverantörer med miljömässigt bra produkter och som själva aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning där det är ekonomiskt försvarbart.